Przedmowa autora

  1. Wstęp redakcji
  2. Przedmowa autora
  3. Nowenna pierwsza
  4. Nowenna druga
  5. Nowenna trzecia

TRZY NOWENNY do MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ JAROSŁAWSKIEJ

na tle historii cudownego miejsca

PRZEDMOWA

Cześć Najświętszej Panny Jarosławskiej mimo zawieruch wojennych nie tylko nie zmniejszyła się, ale można powiedzieć jeszcze bardziej się pogłębiła. Wprawdzie nie ma tu jak w dawnych wiekach tylu z dalekich stron pątników i odpusty nie gromadzą jak dawniej wielkich rzesz, bo na to warunki zewnętrzne wojenne nie pozwalają, ale za to z tą głębszą wiarą i ufnością uciekają się jednostki pod opiekę Matki Boskiej Bolesnej. Zwłaszcza w czasie tej drugiej wojny można było obserwować, jak ludzie obcy, skądinąd nie bardzo pobożni przybywali tutaj, aby sumienie swe oczyścić i polecić się Jej opiece w tak ciężkich chwilach, które przeżywali. Zwłaszcza zauważyć można było wśród inteligencji tutejszej wznowiony kult Matki Boskiej Bolesnej.

Odczuwa się tylko brak odpowiedniej książeczki, która by z jednej strony zaznajamiała obcych z historią tego cudownego miejsca, a z drugiej strony była im pomocą w modlitwach, które tutaj do Niej wznoszą.

Dlatego wybraliśmy drogę nowenn, które pobożni chętnie odprawiają: przez ich ręce dostać one się mogą do osób, które dotychczas mało się modliły, a które skołatane burzami życiowymi przybywają do stóp Boga Rodzicy, żebrząc o miłosierdzie i pomoc dla siebie.

W trzech nowennach umieściliśmy w bardzo zwięzły sposób całą historię tego cudownego miejsca.

Rozbudzenie wielkiej ufności w pomoc Matki Bolesnej na tle faktów dziejowych tego miejsca, aby jak najwięcej dusz zbolałych i cierpiących do Niej się zwróciło i doznało na tym miejscu wiele ulgi i pocieszenia – oto główny cel tej książeczki.

W pracy naszej zbadaliśmy wszystkie źródła historyczne tego miejsca, jakie nam przeszłość zostawiła. Mieliśmy pod ręką bardzo cenną i źródłowo opracowaną przez ks. Makarę historię parafii Jarosławskiej. Głównie oparliśmy się na dziełach ks. Jana Kwiatkiewicza SJ „Opisanie cudów N.M.P. Bolesnej, Lwów 1692” i na drugim bezimiennym ze Zgromadzenia OO. Jezuitów pt: „Żniwa cudownych darów, Lwów 1755”. Wypożyczenie tych dzieł z muzeum jarosławskiego zawdzięczamy panu dr Kazimierzowi Gottfriedowi, archiwariuszowi miejskiemu, za co mu na tym miejscu składamy serdeczne podziękowanie.

A że podkładem cierpień, z którymi przychodzą wierni do Matki Najświętszej są bardzo często niedomagania duchowe, brak zastanawiania się nad sobą, stąd lekkomyślność życiowa i nieumiejętność wykorzystania nawiedzeń Bożych, dlatego podaliśmy na każdy dzień nowenny odpowiednie rozmyślania, które mogą stroskanym i chorym duszom wiele pomocy przynieść i pociechy.

Niechże przeto idzie ta książeczka z błogosławieństwem Maryi jak najdalej w lud nasz ukochany, który lgnie do tego miejsca cudownego, niechaj otrze jego łzy, podniesie go na duchu po tylu ciężkich chwilach, które przeżywał, niechaj pociesza i goi rany naszej inteligencji, która mimo trudności jakie przechodziła, nie załamała się duchowo, niechaj zapali wielką miłością ku Maryi naszą ukochaną przede wszystkim młodzież, niechaj wszyscy cierpiący, chorzy i strapieni, znajdą w Niej otuchę i ufność wielką w pomoc Matki Najświętszej.

Niech to będzie na większą chwałę Bożą i cześć Bogarodzicy na tym miejscu, które Ona od wieków dla siebie obrała.

 

Jarosław, dnia 16-go kwietnia 1943 r. w uroczystość Matki Boskiej Bolesnej

 

Tobie o Matko Najboleśniejsza
Królowo Męczenników,
Nasza Najdroższa Opiekunko,
Któraś od wieków ukochała ziemię jarosławską,
w dowód miłości synowskiej i wdzięczności
za opiekę, jakąś nad nami roztaczała w czasie
zawieruchy wojennej,
ścieląc się do stóp Twoich Najświętszych,
tę skromną pracę poświęcam