Dziedzictwem są wspaniałe zabytki Bazyliki i Klasztoru chcemy o nie dbać poprzez wspieranie prac renowacyjnych i konserwatorskich. Ze zbiorów klasztornych może powstać muzeum przy sanktuarium i biblioteka – te dzieła też warto wspierać.

Pragniemy także dbać o naszą przyszłość, czyli młodzież. Będziemy wspierali dzieła już istniejące: świetlicę dla dzieci przy klasztorze i fundusz stypendialny. Będziemy też współpracowali z parafialną grupą charytatywną – Bankiem Otwartych Serc. Chcemy zainicjować działania wspierające rodzinę powołując np. poradnię psychologiczną lub poradnię doradzającą we wszelkich problemach uzależnień.

Klasztor wielokrotnie był miejscem wydarzeń kulturalnych. Będziemy wspierać koncerty, festiwale, festyny, prelekcje i wystawy.

Nasza Fundacja na stronie NGO:
www.bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=102343&p=daneOgolne

Nasza fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego, a to oznacza, że możecie Państwo wspierać fundację „Hereditas pro Futuro” przekazując 1,5% podatku dochodowego lub po prostu złożyć darowiznę

 


Numer KRS 0000226435


Numer konta Fundacji „Hereditas Pro Futuro”:

06 1240 2571 1111 0010 0553 1821


 

Kto może przekazać 1,5% podatku?

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego?

Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1,5% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Organizacji Pożytku Publicznego, nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Więcej o 1,5% na www.pit.pl/1procent/index.php

 

Nazwa fundacji, siedziba, rejestracja.

Fundacja „Hereditas Pro Futuro” została ustanowiona w dniu 21 grudnia 2004 roku decyzją przełożonego klasztoru Ojców Dominikanów w Jarosławiu.
Siedziba Fundacji znajduje się w Jarosławiu, woj. Podkarpackie.

Fundacja HEREDITAS PRO FUTURO zwana dalej „FUNDACJĄ Nr Regonu 180011716, postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została z dniem 14.01.2005 r. do Krajowego Rejestru Sądowego – pod nr RS 0000226435

Fundację ustanowił w imieniu i na rzecz klasztoru OO Dominikanów z siedzibą w Jarosławiu przy ulicy Dominikańskiej Nr 25 – Przełożony klasztoru Ojców Dominikanów Ojciec Dariusz Kantypowicz Aktem Notarialnym Nr Rep. 8305/2004 sporządzonym w dniu 21.12.2004 r. w Kancelarii Notarialnej – Notariusz Elżbieta Goraj w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II Nr 17.
W dniu 7 kwietnia 2005 do KRS wpisano postanowienie uznające Fundację „Hereditas Pro Futuro” za Organizację Pożytku Publicznego.

 

Zakres działania

Zakres działania FUNDACJI obejmuje wspieranie działalności Zakonu Dominikanów poprzez pozyskiwanie i gromadzenie środków celem odbudowy i odnowy zespołu budynków Bazyliki i Klasztoru Ojców Dominikanów, prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie i rozwijanie różnych form duszpasterstwa,
 2. tworzenie opieki nad domami formacji, ośrodkami rekolekcyjnymi, życia wspólnotowego, pracy twórczej i wypoczynku.
 3. katalogowanie, konserwację i renowację i archiwizację zabytków kultury i sztuki sakralnej,
 4. budowanie i utrzymywanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących realizacji celów Fundacji,
 5. organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, pielgrzymek, turystyki i innych,
 6. animowanie i prowadzenie działalności naukowej i oświatowo-wychowawczej w tym prowadzenie szkół niepublicznych oraz szkół Wyższych.
 7. Fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom,
 8. rozwijanie różnych form działalności kulturalnej,
 9. działalność charytatywną,
 10. współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym działalnością Fundacji,
 11. prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

Zarząd i Rada Nadzorcza

I. Członkami Zarządu Fundacji są:

1. o. Marek Grubka OP, Przeor klasztoru Ojców Dominikanów – Prezes Zarządu Fundacji
2. Konrad Fryda – Wiceprezes Zarządu
3. Marzena Mazur – Sekretarz Zarządu
4. Tomasz Piotrów – Członek Zarządu

II. Radę Nadzorczą Fundacji stanowią:

 1. Alicja Pelc
 2. o. Jakub Markocki OP
 3. o. Maciej Niedzielski OP

Adres:

Fundacja „Hereditas Pro Futuro”
ul. Dominikańska 25, 37 – 500 Jarosław

 

Co udało się wykonać

Szczegóły TUTAJ