Zadania i skład Rady Duszpasterskiej Parafii Matki Bożej Bolesnej

Zadania Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi zgodnie z kan. 536 KPK ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

1. Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
– wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości,
– pomoc w przeprowadzaniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
– udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
– budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie pozytywnego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
– wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
– inspirowanie działalności charytatywnej.

2. Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami materialnymi rada duszpasterska pozostawia w gestii klasztoru dominikanów i ich władzy zwierzchniej.

3. Do kompetencji Rady Duszpasterskiej nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej:
 1. Brudek Marcin
 2. Darowski Roman
 3. Florek Jerzy
 4. Fryda Konrad
 5. Jedlińska Maria
 6. Kozdroń Jan
 7. Lesiak Bożena
 8. Mazur Marzena
 9. Sudoł Barbara
 10. Szewczyk Magdalena
 11. Szternal Małgorzata
 12. Trelka Kamil
 13. Trojnar Albina