8 maja 2012 roku rozpoczęliśmy prace remontowe polegające na osuszeniu i izolacji fundamentów Bazyliki. W trakcie odkopywania fundamentów przy wieży północnej okazało się, że fundament na całej głębokości tj. 4 m jest pęknięty. By móc właściwie wzmocnić fundament, wykonaliśmy szereg konsultacji z konstruktorami, ekspertyz oraz przeprowadziliśmy badania geologiczne.

Wykonanie izolacji fundamentów Bazyliki – koszt zadania: 500 232, 66 zł.

Dodatkowo: Podczas prowadzonych prac przy fundamentach Bazyliki okazało się, że fundament przy wieży północnej kościoła jest pęknięty. Wymagało to wykonania dodatkowych prac polegających na „zszyciu” i wzmocnieniu fundamentu.

 •     Remont kanalizacji deszczowej i odwodnienia wokół Bazyliki.
 •     Wykonanie instalacji odgromowej wokół Bazyliki.
 •     Wykonanie opaski z tynków WTA wokół Bazyliki, umożliwiającej wysychanie murów.
 •     Wykonanie drzwiczek do krypt.
 •     Wykonanie opaski z kostki granitowej wokół Bazyliki i Klasztoru – koszt: 200 306 zł (do zapłaty pozostało jeszcze 63 248 zł., – koszt kostki ułożonej przy wieżach Bazyliki).
 •     Wykończenie bramy gospodarczej oraz wykonanie witrażu św. Ojca Dominika umieszczonego nad bramą.
 •     Odrestaurowanie i konserwacja figury M.B. Niepokalanej oraz wykonanie nowej figury Jezusa Frasobliwego – koszt: 12 500 zł
 •     Wymiana rozdzielni elektrycznej – koszt: 8 500 zł
 •     Remont organów w Bazylice – koszt: 37 000 zł
 •     Montaż systemu multimedialnego w Bazylice – koszt: 20 190 zł (połowę tej kwoty dofinansowali członkowie Róż Żywego Różańca)
 •     Wymiana nagłośnienia w Bazylice – koszt: 9 800 zł.

 

1. Zakończyły się prace nad osuszaniem i izolacją pionową oraz poziomą murów naszej Bazyliki – cały koszt tej inwestycji wyniósł 650 tys. zł

8 maja br., rozpoczęliśmy prace remontowe polegające na osuszeniu i izolacji fundamentów Bazyliki. W trakcie odkopywania fundamentów przy wieży północnej okazało się, że fundament na całej głębokości tj. 4 m jest pęknięty. By móc właściwie wzmocnić fundament, wykonaliśmy szereg konsultacji z konstruktorami, ekspertyz oraz przeprowadziliśmy badania geologiczne, które wykazały, że grunt jest „nośny” i raczej – po wykonaniu wzmocnienia pękniętego fundamentu – nie ma zagrożenia dalszego przechylania się wieży. Koszt wykonania izolacji pionowej oraz montażu „elektroosmozy” to kwota ponad 560 000 zł.

Dotychczas udało nam się otrzymać na ten cel dotację od:

 •     Urzędu Miasta Jarosławia – 244 000 zł
 •     Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 100 000 zł
 •     Marszałka Województwa Podkarpackiego – 80 000 zł

2. Remont organów

Organy pochodzą z 1896 r., zbudowane zostały przez braci Rieger. Pierwsze remonty organów były przeprowadzane w latach 1796-97. W 1822 r. odbył się kolejny remont organów. Inwentarze kościoła z 1830 i 1839 r. wymieniają 16-głosowe organy o 2 klawiaturach. W latach 1891-95 firma Riegera zbudowała nowe organy, 20-głosowe o 2 manuałach z pedałem. W 1926 r. firma Kamińskiego remontowała organy i uzupełniła piszczałki prospektowe. Po remoncie w latach 1990-1991 dyspozycja uległa nieznacznym zmianom lecz nie zostały zmienione napisy przy kluczach rejestrowych.

Co udało się wykonać: wymiana silnika, oczyszczenie oraz strojenie instrumentu, a także wymiana ławeczki.

3. Osuszanie i izolacja (pozioma i pionowa naszego klasztoru)

Niewątpliwie ważnym etapem tegorocznych prac remontowych jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych klasztoru. Na ten cel udało nam się pozyskać dofinansowanie od Marszałka Województwa Podkarpackiego dra Mirosława Karapyty (200 000 zł) i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr Grażyny Stojak (200 000 zł). Izolacja fundamentów klasztoru była sprawą pilną. W toku prowadzonych badań geologicznych okazało się, że zawilgocenie fundamentów jest efektem wód opadowych, a nie gruntowych (wodygruntowe są na 15m). Jest to o tyle dobra informacja, że zwiększa szansę iż wykonana izolacja efektywnie rozwiąże problem wilgotności fundamentów. Przeprowadzone prace były dużym przedsięwzięciem, gdyż fundamenty klasztoru sięgają 3-5m.

4. Wycinka drzew
Zapewne wielu zaniepokoił fakt wycinki trzech świerków rosnących przed fasadą Bazyliki. Pragniemy poinformować, że wycinka wynikała z zapisów dot. Ochrony Parku Kulturowego, którego częścią jest nasza Bazylika i Klasztor. Nasadzenie drzew było przypadkowe i zupełnie nieuzasadnione historycznie. Przy tego typu obiektach nigdy nie sadziło się drzew iglastych. Poza tym drzewa zasłaniały rozłożystą barokową fasadę Bazyliki, stąd decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie mogła być inna.

5. Krzyż Misyjny
Przygotowując się do przeżycia rozpoczynających się w październiku 2011 r. Misji Parafialnych postanowiliśmy poddać konserwacji stojący przed Bazyliką Krzyż Misyjny wykonany z dębu. Krzyż jest mocno zniszczony i popękany, jednak po konserwacji mamy nadzieję, że jeszcze przez kilka lat będzie upamiętniał misje parafialne i mobilizował do modlitwy.

6. Grobowiec zakonny
Kolejnym ważnym remontem, który udało nam się przeprowadzić w tym roku jest remont konserwatorski Grobowca Dominikanów znajdującego się na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. Stan grobowca wymagał podjęcia natychmiastowych działań konserwatorskich. Po dokonaniu wstępnych oględzin okazało się, że pod grubą warstwą tynku narzuconego na grobowiec znajduje się płyta z piaskowca. Prace polegały zatem na oczyszczeniu grobowca z zaprawy cementowej, oczyszczeniu i impregnacji piaskowca, jak również oczyszczeniu, rekonstrukcji i konserwacji poddana została figura św. Wincentego Ferreriusza wieńcząca grobowiec. Ponieważ znaczna część grobowca znajduje się w ziemi, została również wykona na izolacja pionowa grobowca na głębokości 2,5 m.

7. Nowa brama gospodarcza, wjazdowa na teren klasztoru (spełniająca wymogi przeciwpożarowe)

Poprzednia nie spełniała norm przeciwpożarowych. W granicach murów nie mamy żadnego hydrantu, dlatego udostępnienie wjazdu wozom strażackim było sprawą pilną. Koszt bramy to kwota ok. 98 000 zł.

8. Konserwacja zabytkowej zakrystii Bazyliki Matki Bożej Bolesnej

renowacja malowideł ściennych, mebli oraz posadzki, a także wymiana okien.

Dokumentacja

Podstawowym problem dotyczącym naszych obiektów jest zły stan techniczny dachów oraz brak izolacji fundamentów kościoła i klasztoru. By jednak móc starać się o fundusze na powyższy cel niezbędnym było wykonanie odpowiedniej dokumentacji.

Zakres wykonanej dokumentacji obejmuje:

 •     Inwentaryzację obiektów.
 •     Projekt remontu konserwatorskiego dachów Bazyliki i klasztoru wraz z projektem instalacji odgromowej.
 •     Projekt konserwatorski wykonania izolacji pionowej i poziomej Bazyliki i klasztoru wraz z projektem remontu przyległej nawierzchni.
 •     Projekt remontu konserwatorskiego Białej Kaplicy.
 •     Projekt remontu konserwatorskiego Bramy Gospodarczej.
 •     Projekt ścieżek dydaktycznych wraz z remontem parkingu.
 •     Program prac konserwatorskich przy elewacji Bazyliki, klasztoru, Bramy Głównej, Studzienki, muru od strony ogrodu i murów obronnych.

Koszt całej dokumentacji to kwota blisko 900 000 zł. Koszt ogromny, ale udało nam się dokumentację przygotować.

Środki unijne

Posiadając dokumentację i pozwolenia na wykonanie powyższego zakresu prac, powzięliśmy starania o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach rewitalizacji.
Niestety nie udało nam się uzyskać środków unijnych. Kryterium efektywności kosztowej sprawiło, że nasz projekt jako jeden z droższych (dopowiem, że nie da się tanio wykonać remontu konserwatorskiego) nie otrzymał dofinansowania. Kolejnym naszym projektem mającym na celu: z jednej strony ratowanie naszych obiektów z drugiej zaś ożywienie ruchu pielgrzymkowego jest wniosek, jaki złożyliśmy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Rozstrzygnięcie tego projektu nastąpi w przyszłym roku. Bardzo prosimy Was o modlitwę w intencji realizacji tego projektu.