Cykl spotkań został zaplanowany na dwa lata. Pierwszy rok poświęcony będzie omówieniu i usystematyzowaniu podstawowych prawd wiary, a drugi, wynikających z nich konsekwencjach życiowych.

Katechezy odbywają się co tydzień w kolejne środy w atrium klasztoru ok godz. 18:40 po wieczornej mszy świętej.

Katechezy będzie prowadził o. Tadeusz Klichowicz OP.

Tematy najbliższych spotkań

Przy poszczególnych tematach zostały podane w nawiasach odnośniki do Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dopisane kursywą proponowane zagadnienia do rozmowy.

Tematy przed nami
27. Wierzę w życie wieczne (1020-1065).
Co to jest życie wieczne?

Już za nami
1. Moje tęsknoty, czyli pragnienie Boga
(27-49). Moje tęsknoty.
2. Objawienie, czyli tęsknota Boga za
człowiekiem (50-73). Osobiste spotkanie
z Bogiem.
3. Pismo święte i Tradycja (74-100). Dlaczego
bierzemy również pod uwagę Tradycję?
4. ABC Pisma świętego (101-141). Jak czytać
Biblię? Co z tekstami makabrycznymi?
5. Wiara, odpowiedzią człowieka (142-184).
Czy wątpliwości są grzechem? Kryzysy wiary:
zagrożenie czy szansa?
6. Symbole wiary> Wiara w jedynego Boga
(185- 231). Konsekwencje wiary w życiu.
7. Bóg Ojciec (232-267). Czy bez Boga jesteśmy
sierotami?
8. Tajemnica stworzenia (279-324). Dlaczego
zostaliśmy stworzeni?
9. Niebo i ziemia (325-354). Czy jesteśmy sami
w kosmosie?
10. Stworzenie człowieka (355-384). Dlaczego
po stworzeniu człowieka, który miał być „na
obraz i podobieństwo Boga” , Pan Bóg nie
wypowiada się na ile faktycznie człowiek jest
do niego podobny (Rdz 1, 26-27)?
11. Upadek, czyli zdrada człowieka (385-421).
Dlaczego człowiek zdradza drugiego człowieka,
wartości, Pana Boga?
12. Imiona Chrystusa (422-455). Kim jest dla
mnie Jezus Chrystus?
13. Bóg stał się człowiekiem (456-483).
Dlaczego Słowo stało się ciałem?
14. Misja Maryi w historii zbawienia (484-511).
Dlaczego czcimy Matkę Bożą?
15. Tajemnica Jezusa Chrystusa (512-570).
Dlaczego nie znamy całego życia
Chrystusa?
16. Jezus i Izrael (571-594). Dlaczego oczekiwany
Mesjasz został odrzucony?
17. Ofiara Chrystusa (595-623). Czy nie było
innego sposobu, aby pojednać człowieka
z Bogiem?
18. Chrystus został pogrzebany
i zmartwychwstał (624-658). Czego symbolem
jest pogrzeb Chrystusa?
19. Czasy ostateczne (659-682). Czy oczekujemy
ponownego przyjścia Chrystusa?
20. Działanie Ducha Świętego (683-747).
Jak działa Duch Święty w Kościele, w nas?
21. Kościół – Lud Boży i Ciało Chrystusa
(748-810). Dlaczego kocham Kościół?
22. Kościół jeden, święty, powszechny
i apostolski (811-870). Czy poza Kościołem
jest zbawienie?
23. Kościół: hierarchia i świeccy (871-962).
Czy w Kościele są równi i równiejsi?
24. Maryja – Matka Chrystusa, Matka
Kościoła (963-975). Dlaczego Maryja jest
także naszą Matką?
25. Wierzę w odpuszczenie grzechów
(976-987). Czy możemy być pewni
odpuszczenia grzechów?
26. Wierzę w ciała zmartwychwstanie
(988-1019). Jak zmartwychwstaniemy?