Organizatorami konferencji są:
Urząd Miasta Jarosławia
Klasztor oo. Dominikanów w Jarosławiu
Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Konferencja odbywa się w ramach Jubileuszu 800-lecia Zakonu Dominikańskiego

Program:
23 października, piątek

9.00 – 9.20 OTWARCIE KONFERENCJI

9.20 – 9.40
Prof. dr hab. Henryk Gapski (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie)
Przestrzeń dominikańska w (archi)diecezji przemyskiej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków (XIII–XX w.)

9.40 – 10.00
Prof. IH PAN dr hab. Tadeusz M. Trajdos (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
Klasztory dominikanów w diecezji przemyskiej w XIV i pierwszej połowie XV wieku

10.00 – 10.20
Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie)
Obecność dominikanów w (archi)diecezji przemyskiej na przykładzie klasztoru w Jarosławiu

10.20 – 10.40
Prof. dr hab. Roman Pelczar (Instytut Pedagogiki, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli)
Kulturotwórcza rola zakonów jarosławskich w XVI–XVIII w.

10.40 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.20 PRZERWA KAWOWA

11.20 – 11.40
Ks. dr Kazimierz Leń SJ (Klasztor OO. Jezuitów w Starej Wsi)
Jezuici przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu

11.40 – 12.00
Ks. dr Henryk Borcz (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu)
Od kolegium jezuickiego do konwentu dominikańskiego. Kształtowanie się jarosławskiej wspólnoty braci kaznodziejów na przełomie XVIII i XIX w.

12.00 – 12.20
Dr Beata Lorens (Instytut Historii Uniwerytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie)
Bractwa i stowarzyszenia religijne przy kościele dominikańskim w Jarosławiu w okresie zaborów

12.20 – 12.40
Dr Iwona Pietrzkiewicz (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Źródła do dziejów księgozbioru dominikanów jarosławskich

12.40-13.00 Dyskusja

13.00 – 14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00 – 14.20
Mgr Edyta Chomentowska (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie)
Skład osobowy jarosławskiego konwentu dominikanów w świetle schematyzmów zakonnych z lat 1850-1918

14.20 – 14.40
Mgr Marek Miławicki OP (Dominikański Intytut Historyczny w Krakowie)
Przeorzy jarosławscy w okresie zaborów. Studium prozopogrficzne

14.40 – 15.00
Mgr Iwona Długoń (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie)
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Związki rodzin Czartoryskich i Dzieduszyckich z Zakonem św. Dominika

15.00 – 15.20 Dyskusja

15.20 – 15.40 PRZERWA KAWOWA

15.40 – 16.00
Mgr Jacek M. Hołub (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Dominikanie jarosławscy na stronach lokalnej prasy z lat 1918-1939

16.00 – 16.20
Prof. UR dr hab. Wacław Wierzbieniec (Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie)
Doniosłe wydarzenia w dziejach klasztoru i kościoła Ojców Dominikanów w Jarosławiu po II wojnie światowej

16.20 – 16.40
Mgr Agnieszka Skrzypek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie)
Klasztor ojców Dominikanów w Jarosławiu w świetle akt UB/SB i Urzędu ds. Wyznań. Rekonesans archiwalny

16.40 – 17.15
Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

18.00 MSZA ŚW. W BAZYLICE MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ

20.00 BANKIET DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI I ZAPROSZONYCH GOŚCI

24 października, sobota

9.00 – 9.20
Prof. ASP dr hab. Paweł Pencakowski (Zakład Historii Sztuki Polskiej i Teorii Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie)
Pieta Jarosławska – początkowe dzieje

9.20 – 9.40
Mgr Agnieszka Luboń-Radwańska (Kraków)
Specjalistyczne badania budowy technologicznej oraz pełna konserwacja drewnianej, polichromowanej i złoconej Piety (pocz. XIV w.) z Bazyliki Ojców Dominikanów w Jarosławiu

9.40 – 10.00
Prof. ASP dr hab. Andrzej Józef Baranowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
Koronacja figury Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu na tle XVIII-wiecznych uroczystości koronacyjnych wizerunków maryjnych na terenie Rusi Koronnej

10.00 – 10.20
Dr Tomasz Dywan (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu)
Kult Matki Boskiej Jarosławskiej w świetle zachowanych ksiąg cudów

10.20 – 10.40 Dyskusja

10.40 – 11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00 – 11.20
Dr Rafał Nestorow (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Biuro w Krakowie)
Dekoracja malarska kościoła jezuitów w Jarosławiu autorstwa Giuseppe Rossiego. Uwagi na marginesie działalności fundacyjnej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej

11.20 – 11.40
O. dr Tomasz Jank OFMConv (Klasztor OO. Franciszkanów Konwentualnych w Gdańsku)
Działalność franciszkańskiego malarza br. Adama Swacha w kościele „na Polu” w Jarosławiu na tle jego twórczości

11.40 – 12.00
Ks. mgr Piotr Lasota (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie)
Pierwowzory graficzne dla wybranych przedstawień malarskich w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu

12.00 – 12.20
Dr Janina Dzik (Kraków)
Motyw serca w ikonografii jezuickiej na przykładzie polichromii w Kaplicy Serca Jezusowego w kościele Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu

12.20 – 12.40 Dyskusja

13.00 – 14.00 PRZERWA OBIADOWA

14.00 – 15.00 ZWIEDZANIE BAZYLIKI

15.00 – 15.20
Dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki Uniwesytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowe w Krakowie)
Jarosławskie prace ks. Sebastiana Sierakowskiego SJ

15.20 – 15.30
Dr hab. Jakub Sito (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
Rzeźba w kręgu jarosławskiego sanktuarium Najświętszej Maryi Panny „Na Polu”

15.30 – 15.50
Mgr Łukasz Młynarski (Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Kielcach)
Przekształcenia architektury, wystroju i wyposażenia kościoła Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu w latach 1876-1916

15.50 – 16.10
Dr Grażyna Stojak (Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu)
Kościół i klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu w świetle dokumentów i dokumentacji konserwatorskich po II wojnie światowej

16.10 – 16.45 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

jaroslaw_plakat_complete